Ang Aming Tungkulin Bilang Regulator

Ang College of Chiropractors of British Columbia, o kaya CCBC, ay ang regulatory body na naglilisensya sa mga chiropractor sa ating province at nagtatakda ng mga pamantayan ng praktis para maprotektahan ang publiko. Upang mintinahin ang isang lisensya upang makapagpraktis, ang lahat ng chiropractors ay dapat tumupad sa mahihigpit na patnubay, kabilang na ang pag-graduate mula sa isang accredited chiropractic college, criminal record check clearance, at patuloy na education requirements. Bukod pa rito, ang lahat ng rehistradong chiropractors ay kinakailangang sumunod sa Health Professions Act (HPA), na nilikha ng Pamahalaan ng BC, at sa CCBC by-laws at professional conduct handbook. Ang lahat ng mga reguladong propesyon sa kalusugan sa BC ay dapat lisensyado sa ilalim ng isang regulatory college. Para sa mga pasyente, ang ibig sabihin ng mga criteria ay makatitiyak sila na ang chiropractors ay mga mapapagkatiwalaang primary caregivers. Ang mga pasyente ay maaari ring kumilos sa pamamagitan ng CCBC kung sa palagay nila’y may kabastusan o hindi tama ang paggamot sa kanila ng isang BC chiropractor. Iimbestigahan at didisiplinahan ng CCBC ang chiropractors na hindi sumusunod sa bylaws o sa batas, at siniseryoso nita ang mga alalahanin ng pasyente.

Maraming nalilito sa salitang “College” sa aming pangalan. Ang CCBC ay hindi isang pang-edukasyon na institusyon, at hindi rin ito isang propesyonal na asosasyon. Tulad ng nakabalangkas sa hanay sa kaliwa sa ibaba, para maging isang mabisa, transparent, at impartial regulator ang CCBC, isinasagawa nito ang kanyang mga tungkulin sa regulasyon, tulad ng nakasaad sa Act o Batas, at ito’y kumikilos alinsunod sa legislative mandate ng isang regulator upang protektahan ang interes ng publiko. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CCBC, panoorin ang aming video “What is the College of Chiropractors of BC?” (“Ano ang College of Chiropractors of BC?”

Regulator

PROPESYONAL NA ASOSASYON

Ang lahat ay dapat magrehistro upang makapagpraktis.

Opsyonal ang membership.

Neutral at walang-kinikilingan; kumikilos para sa interes ng publiko.

Nagtataguyod para sa (mga) propesyon at kumikilos para sa kapakanan ng mga miyembro.

Mga pangunahing gawain:

 1. Pagtakda at pagpapatupad:
  1. entry-to-practice requirements.
  2. mga propesyonal at klinikal na pamantayan para sa praktis.
  3. requirements para maipagpatuloy ang competence (quality assurance at propesyonal na praktis).
 2. Pagmintina ng isang public register ng mga táong awtorisadong magpraktis.
 3. Pagtiyak na ang mga miyembro ng publiko ay makapagsusumite ng reklamo, at kumilos kapag kinakailangan.
 4. Pagkilos laban sa mga táong hindi rehistrado pero nagprapraktis nang labag sa batas, at labag sa batas na paggamit ng restricted titles.

Ang ilang maaaring maging mga tungkulin:

 1. Pagtaguyod para sa mga isyu na umaapekto sa mga propesyon.
 2. Pagtaguyod para sa mga pagkakataon para makasali ang mga practitioners sa pagdibelop ng policy.
 3. Paglaan ng mga pagkakataon para sa edukasyon at professional development.
 4. Paglaan ng mga oportunidad para sa networking.

Ang mga sumusunod na aktibidad ay hindi kabilang sa mga tungkulin ng CCBC bilang isang regulator:

 • Pag-regulate sa mga klinik at mga korporasyon – ang sinasaklaw lamang ng CCBC ay ang mga indibidwal na practitioner
 • Pag-isyu ng mga utos at directives sa mga indibidwal o mga negosyo – tanging ang provincial o pederal na pamahalaan lamang ang makakagawa ng mga ganoong aksyon
 • Promoting the interests and objectives of professional associations and unions – such as providing professional development opportunities to its registrants, and advocating for increased compensating rates and/or employer human recourse issues
 • Pagtuturo ng mga kurso – ang CCBC ay hindi isang pang-edukasyon na institusyon.